Toervereniging Heuvelland, TVH hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Toervereniging Heuvelland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens bescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Toervereniging Heuvelland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

 

Persoonsgegevens van leden worden door Toervereniging Heuvelland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden;

-          Communicatie over activiteiten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het overeengekomen lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Toervereniging Heuvelland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

-          Voorletters en roepnaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          Postadres;

-          E-mailadres;

-          Geboortedatum;

-          Datum van begin lidmaatschap

Uw persoonsgegevens worden door Toervereniging Heuvelland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Bij activiteiten kunnen foto’s gemaakt en opgeslagen worden ten behoeve van verslagen van die activiteiten in publicaties van Toervereniging Heuvelland of voor historische doeleinden.

 

Rechten omtrent uw gegevens

-          U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

-         Klachten

-         Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

-         Vragen

-          Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

-         Contactgegevens

Toervereniging Heuvelland

E Mail: tvh@toerverenigingheuvelland.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   Akkoordverklaring verwerking van persoonsgegevens

Persoons gegevens van leden worden door TVH (Toervereniging Heuvelland) verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

-          administratieve doeleinden

-          communicatie over activiteiten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doeleinden kan Toervereniging Heuvelland de volgende persoonsgegevens vragen:

-          voorletters en roepnaam

-          tussenvoegsel

-          achternaam

-          telefoonnummer

-          postadres

-          e-mailadres

-          geboortedatum

-          datum van begin lidmaatschap

Uw persoonsgegevens worden door Toervereniging Heuvelland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Voor uitsluitend historische doeleinden (uitnodigingen, jubilea) kunnen in beperkte mate gegevens langer bewaard worden. Bij activiteiten kunnen – met inachtneming van de privacy – foto’s gemaakt  en opgeslagen worden ten behoeve van verslagen van de activiteiten in publicaties van Toervereniging Heuvelland of voor historische doeleinden.

De volledige Privacyverklaring is geplaatst op de website van Toervereniging Heuvelland; www.toerverenigingheuvelland.nl

 

Met deze verwerking van mijn persoonsgegevens verklaar ik mij akkoord:

Naam, voorletters en roepnaam:…………………………………………………………………………………………………….

Postadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mailadres:…………………………………………………………………… Geboortedatum:…………………………………….

Telefoon:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plaats en datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………………..


=======================================================================================================================

Copyright@Toerverenigingheuvelland

Laatst bijgewerkt: bij laatste nieuws